การปฏิรูปศาสนา

การปฏิรูปศาสนา

การปฏิรูปศาสนา (RELIGIOUS REFORMATION) เป็นเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และมีสาเหตุ สำคัญมาจากความเสื่อมนิยมในผู้นำทางศาสนา และทำให้การเกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับศาสนา เนื่องจากว่ามีการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล และแปลออกเป็นภาษาต่างๆ อย่างเช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน

การปฏิรูปศาสนา คือ

ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงทำให้คริสต์ศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจใหม่ รวมถึงการปฏิรูปศาสนาใหม่จึงเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศ โดยมีผู้นำการปฏิรูปหลายคน และใช้ชื่อที่แตกต่างกันการปฏิรูปคริสต์ศาสนา หมายถึง ขบวนการในยุโรปตะวันตกที่ปัจเจกชน และสถาบันต่างๆ ที่ออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักในคัมภีร์ไบเบิล และนั่นก็ทำให้การปฏิรูปเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง จนในที่สุดคริสต์ศาสนาในยุโรปก็ได้แตกแยกเป็น 2 นิกาย คือ

1.นิกายโรมันคาทอลิก

2.นิกายโปรเตสแตนต์

สาเหตุ การปฏิรูปศาสนา มีดังนี้

รายงาน การปฏิรูปศาสนา

1. อันดับแรกเกิดจากประชาชนไม่พอใจสันตะปาปาที่กรุงโรม พระ และบาทหลวงที่มีความเป็นอยู่อย่าง หรูหรา ฟุ่มเฟือย อีกทั้งยังเรียกเก็บภาษีกับชาวบ้านเพื่อบำรุงศาสนาสูงขึ้น และยังนำเงินไปใช้จ่ายในคริสตจักรใน กรุงโรม รวมทั้งการซื้อขายตำแหน่งของพวกบาทหลวง และความเสื่อมเสียในจริยวัตรของสันตะปาปาผู้ครองอำนาจในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16

2.  เจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆ ในยุโรปต้องการอิสระจากคริสตจักรที่มีสันตะปาปาเป็นผู้ปกครอง จากจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากว่าขณะนั้นสันตะปาปาเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมือง และใช้อำนาจทางมิชอบ

3.  การศึกษาในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ มีส่วนทำให้ชาวยุโรปเห็นว่ามนุษย์สามารถทำความ เข้าใจคัมภีร์ไบเบิลได้ด้วยตนเองมากกว่าการศึกษาผ่านพิธีกรรมของศาสนจักร

4.  สันตะปาปาจูเลียสที่ 2 (JULIUS II) และสันตะปาปาลีโอที่ 1 แสวงหาเงินทอ ในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม จึงส่งคณะสมณทูตมาขาย “ใบไถ่บาป” ในดินแดน เยอรมนี เนื่องจากว่าเป็นแนวคิดของชาวคริสต์ว่า พระผู้เป็นเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาช่วยมนุษย์ให้พ้น จากบาป หรือที่คนทั่วโลกรู้จักกันเรียกว่า การไถ่บาป (REDEMPTION) ด้วยการเสียสละพระชนม์ชีพ ซึ่งการไถ่บาปจะเป็นการ เปิดทางให้มนุษย์ได้รับการอภัยโทษ และก็กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้ อย่างถูกต้อง

การเริ่มต้นปฏิรูปศาสนา

ผู้นํา การปฏิรูปศาสนา คือใคร

การปฏิรูปศาสนาเริ่มต้นที่เยอรมนี ใน ค.ศ. 1517 เมื่อมาร์ติน ลูเธอร์ นักบวชชาวเยอรมัน และยังเป็นผู้สอนเทววิทยาสายคัมภีร์ แห่งมหาวิทยาลัยวิทเทนบูร์ก ในเยอรมนี ได้เขียนญัตติ 95 ข้อ คัดค้าน การขายใบไถ่บาปติดไว้หน้ามหาวิหารแห่งเมืองวิทเทนบูร์ก ญัตติ ของเขาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางในเยอรมนี

แต่นั่นก็ทำให้ผู้นำ ของคริสตจักรได้ลงโทษเขา โดยประกาศให้เขาเป็นบุคคลนอกศาสนา  แต่ทางด้านของเจ้าชาย เฟรเดอริก ผู้ครองแคว้นแซกโซนีได้ให้ความอุปถัมภ์เขาไว้ และให้เขาเป็นผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษา เยอรมัน และทำให้ความรู้ด้านศาสนาแพร่หลายไปทั่ว นอกจากนี้เขาได้ก่อตั้งนิกายลูเธอร์ พร้อมกับแพร่ขยายไปทั่วเยอรมนี และสแกนดิเนเวีย

เป้าหมายสําคัญของการปฏิรูปศาสนาคืออะไร

นอกจากนี้ในสวิตเซอร์แลนด์ยังเกิดการปฏิรูปศาสนาเช่นกัน โดยเริ่มจากอุลริค ชวิงลี ชาวเยอรมัน ไฮริช บูลลิงเจอร์ และจอห์น คาลวิน หรือกัลแวง ชาวฝรั่งเศส เป็นผู้ก่อตั้งลัทธิคาลวินส์ ที่แพร่หลายในสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสกอตแลนด์

ในฝรั่งเศส ลัทธิคาลวินก็ได้แพร่หลายในฝรั่งเศสในกลุ่มที่เรียกว่า “พวกอูเกอโนต์” แต่ถูกรัฐบาลปราบปรามอย่างหนักในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 การปฏิรูปในครั้งนี้ได้แพร่ขยายจาก สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ฮอลแลนด์ อังกฤษ และกลุ่มสแกน- ดิเนเวีย ไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป และยังได้มีการต่อต้านทุกแห่ง การต่อต้านอย่างรุนแรงเกิดขึ้นใน ฝรั่งเศสและสเปน จนกลายเป็นสงครามศาสนา

การปฏิรูปศาสนาของคริสตจักร

ผลของการปฏิรูปศาสนา ด้านเศรษฐกิจ

การปฏิรูปศาสนาในดินแดนต่างๆ นักบวช และชาวคริสต์ บางคนรวมตัวกันต่อต้าน และการปฏิรูปตนเอง รวมทั้งการชักชวนให้คริสต์ศาสนิกชนอื่นๆ ทำตามและบางท่านมีผู้เลื่อมใสและยกย่อง ให้เป็นนักบุญ อย่างเช่น บริจิตต์แห่งสวีเดน  ฟรังซีสแห่งปาโอลา ในอิตาลี

และนอกจากนี้ยังมีพวกปัญญาชนพยายามศึกษาเรื่องศาสนา และยังเผยแพร่สู่ประชาชน ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวเป็นการปฏิรูปจากคริสต์ศาสนิกชนเบื้องล่าง แต่ทว่าเมื่อการปฏิรูปศาสนาลุกลามไปอย่างรวดเร็ว คริสตจักรจึงได้หาทางยับยั้ง ดังนี้

1.  การประชุมสังคายนาแห่งเทรนต์ เพื่อกำหนดระเบียบ ข้อบังคับวินัยภายในคริสตจักร รวมถึงยกเลิกการขายใบไถ่บาป และ ให้ใช้ภาษาพื้นเมืองในการสอนศาสนาแทน

2.  การปรับปรุงระเบียบวินัยของนักบวช และได้ตั้งคณะนักบวชเพื่อการปฏิรูป อย่างเช่น คณะเยซูอิต ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1534 เพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาเผยแผ่ศาสนาไปยังประเทศต่างๆ การปฏิรูปศาสนาของคริสตจักรมีส่วนทำให้เกิดมิชชันนารีจำนวนมาก เพื่อเป็นการเผยแผ่คำสอนของ โรมันคาทอลิกไปทั่วโลก

ผลของการปฏิรูปการศาสนา มีดังนี้

 การปฏิรูปศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์

1. คริสต์ศาสนา ถูกแบ่งออกเป็น 2 นิกาย คือ

– โรมันคาทอลิก มีศูนย์กลางที่กรุงโรม มี สันตะปาปาเป็นประมุข

– นิกายโปรเตสแตนต์ ศาสนาที่แยกเป็นนิกายต่างๆ ได้แก่ นิกายลูเธอร์แรน นิกายคาลวิน นิกายแองกลิคัน เป็นต้น และนั่นก็ทำให้ความเป็นเอกภาพทางศาสนาสิ้นสุดลง

2.  การกระตุ้นให้ศึกษาหลักธรรมทางคริสต์ศาสนาในหมู่สามัญชนมีการเผยแผ่คริสต์ศาสนาไปยังดินแดนต่างๆ

3.  เกิดกระแสชาตินิยมในประเทศต่างๆ เนื่องจากว่าผู้นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่น และยังส่งเสริมให้อำนาจแก่ผู้ปกครองในท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการปกครองประเทศ

4.  ทำให้เกิดสงครามศาสนาในยุโรปหลายครั้ง และนั่นก็ส่งผลให้สถาบันกษัตริย์มีอำนาจเหนือคริสตจักร ในที่สุด

เรียกได้ว่าความเปลี่ยนแปลง และการปฏิรูปศาสนา คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ทำให้ชีวิตใครหลายคนเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก